ayar club ဧ​ရာ​ ယူ​နီ​ကုဒ်​ဆိုင်​ရာ​စာ​လံုး​နှင့်​ ​ပတ်​သက်​သည့်​ ​သ​တင်း​များ​၊​ ​နည်း​ပ​ညာ​ဆိုင်​ရာ​ ​အ​ေထာက်​အ​ကူ​ြပု​ ေမး​ခွန်း​များအ​ြပင်​ ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​စာ​လံုး​များဆိုင်​ရာ​ ​ေမး​ခွန်း​များ​ကို​ ​အ​ေမး​၊​ ​အ​ေြဖ​​ ပံု​စံ​များ​ြဖင့်​ ​တင်​ဆက်​ေပး​ရန်​ ​စီ​စဥ်​ထား​ပါ​သည်​။ ​မ​ဂင်္လာ​အ​ေပါင်း​နှင့်​​ ြပည့်​စံု​နိုင်​ြက​ပါ​ေစ​ ayar club

Ayar Unicode Club's Question & Answer မှာ​ ​မိ​မိ​ သိ​လို​ေသာ​ ဧ​ရာ ြမန်​မာယူ​နီ​ကုဒ်​​စာ​လံု​း များ​ ​အ​ေြကာင်း​​ ေမး​ြမန်း​​နိုင်​​ြပီ​​ ြဖစ်​ပါ​သည်။​

Most popular tags

unicode ayar myanmar font encoding

HKEY_LOCAL.....\........\FontSubstitutes သွားြပီးMsShell Dlg မှာ ရှိတဲ့ မူလ Serif ကို Ayar ။ Dlg2 မှာ မူလTahoma ကေန Ayar ေြပာင်းေသာ်လည်း

0 votes
Thank you for yous email reply to me. I regret to inform that I found the all Burmese words appeared  were unreadable even though All Ayar Fonts were in my O/S.

Before I got your email, I uninstalled  everything( including all Ayer Fonts) in my O/S. After  I  have installed from Ayar4 CD again, I could type Burmese with different sizes and Styles for MS Office 2007.

After I got your email, I followed your instructions.

1. HKEY......\.......\ FontSubstitutes and modify original Serif to Ayer in Ms Shell Dlg and Tahoma to Ayar, in Ms Shell Dlg2.  I could not find Any words Zawgyi-one there.

2. I cleared all check marks in the boxes of Accessibility in Options of IE. The problem remained the same.

3.I  reset  Gmail setting and changed unicode (UTF-80encoding) to default. Ayer Burmese couldnot appear  correctly.

4. I notice that unicode (UTF-8) encoding in Gmail setting as well as firefox Options.

I am computer user. I think  all Ayar fonts  should be added  like Zawgyi-One at change keyboards of O/S < key board and Languages< Region and Language< Control Panal. On the others hand  I like to know either Ayar add-on software for IE, Gmail  and Firefox should be necessary or not.

Regards,

U Hlaing
asked Jul 10, 2011 in ​ေထာက်​ကူ​ြပု by wsayajalov (130 points)
edited Jul 11, 2011 by wsayajalov

1 Answer

0 votes

1. HKEY......\.......\ FontSubstitutes and modify original Serif to Ayer in Ms Shell Dlg and Tahoma to Ayar, in Ms Shell Dlg2. I could not find Any words Zawgyi-one there.
Zawgyi-one ကီး​ဘုတ်ကို အင်စ​ေတာ်လုပ်ထား​ရင် ရှိ​ေနလို့​တတ်လို့​ Zawgyi-one လို့​ဆိုလို့​တာပါ။ မရှိရင် ထည့်​လိုက်ယံုပါဘဲ။
2. I cleared all check marks in the boxes of Accessibility in Options of IE. The problem remained the same.
​ေအာက်ကပံုကိုြကည့်​ြပီး​ လုပ်ရင် အဆင်​ေြပမယ် ထင်ပါတယ်။

IE fix
3.I reset Gmail setting and changed unicode (UTF-80encoding) to default. Ayer Burmese couldnot appear correctly.
Gmail setting နဲ့​ေတာ့​ မဆိုင်ဘူး​ ထင်ပါတယ်။
4. I notice that unicode (UTF-8) encoding in Gmail setting as well as firefox Options.
 firefox config မှာ ြပင်မထား​ဘူး​ဆိုရင်​ေတာ့​ ပံုမှန်အား​ြဖင့်​ အဆင်​ေြပပါတယ်။
ကျွန်​ေတာ်​ေတာ့​ ​ေအာက်ကလို ​ေပး​ထား​တာ​ေတာ့​ အဆင်​ေြပပါတယ်။

ff fixed

I am computer user. I think all Ayar fonts should be added like Zawgyi-One at change keyboards of O/S < key board and Languages< Region and Language< Control Panal. On the others hand I like to know either Ayar add-on software for IE, Gmail and Firefox should be necessary or not.
ခုလိုအြကံ​ေပး​တာကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ရှိပါတယ်။

like Zawgyi-One at change keyboards of O/S < key board and Languages< Region and Language< Control Panal.
Zawgyi-One ဟာ မိုက်ခရို​ေဆာ့​ကထုတ်​ေပး​ထား​တဲ့​ အခမဲ့​ ကီး​ဘုတ်လက်ကွက်ကို အသံုး​ြပုထား​ပါတယ်။ သို့​အတွက် စာလံုး​ေပါင်း​ မှား​ရိုက်မိြခင်း​ ( ဥပမာ ဝနဲ့​ဝ ၊​ ၈ နဲ့​ ဂ ၊​ ရ နဲ့​ ၇ ၊​ ြ--ြ--ြ---ြ--ြ----ြ---ြ--) နှင့်​ စာ​ေရး​သား​ရာတွင် ကီး​ဘုတ်ခလုပ်​ေပါင်း​များ​စွာ ကို စကား​စုတစ်စု အတွက် နှိပ်ကာ ​ေရး​ရြခင်း​ (ဥပမာ alt+ ctrl ဝါ alt+ ctrl + shift) ြကံု​ေတွ့​ရပါသည်။

ဤကဲ့​သို့​ေသာ် အ​ေြခအ​ေနမျိုး​ကို ​ေရှာရှား​ြပီး​ လွယ်ကူြမန်ဆန်နိုင်သည့်​ ကိုယ်ပိုင် ကီး​ဘုတ်ပရိုဂရမ်ကို အသံုး​ြပုထား​ရြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ လက်ကွက်အသံုး​ြပုြခင်း​ကို Ayar4 CD တွင်ပါဝင်သည့်​ သံုး​စွဲနည်း​ လမ်း​ညွန်တွင် ရုပ်ပံုများ​၊​ ဗီဒီယိုများ​ြဖင့်​ ​ေသချာစွာ ရှင်း​လင်း​ြပသ​ေပး​ထား​ပါသည်။ နား​လည်နိုင်မည်ဟုလည်း​ ​ေမျှာ်လင့်​မိပါသည်။

Ayar add-on software for IE, Gmail and Firefox ..
စိတ်ကူး​ထား​ပါသည်။ ဧရာသံုး​သူများ​အတွက် အထူး​စီမံြပုလုပ် ​ေပး​ရန် ​ေမျှာ်လင့်​ထား​ပါသည်။ သို​ေသာ် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​သည် အြခား​ ယူနီကုဒ်နွယ်ဝင် ြမန်မာစာလံုး​ကိုပါ ​ေရာြပွန်း​သံုး​စွယ်​ေနသည့်​အတွက် ဧရာြမန်မာစာလံုး​များ​ေြကာင့်​ အြခား​ေသာ စာလံုး​များ​ကို ဖတ်ရှုမရြခင်း​၊​ ​ေရး​သား​ရတွင် အခက်အခဲများ​ ရှိလာနိုင်သည့်​ အတွက် ချင့်​ချိန်​ေနရြခင်း​ြဖစ်သည်။
ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​သည် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​၏ စက်အတွင်း​သို့​ ဝင်​ေရာက်ြပုြပင်ြခင်း​၊​ ြဖည့်​စွတ်ြခင်း​ကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်​ေစ၊​ တွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်​ေစ ပိုင်ရှင် ခွင့်​ြပုချက်မပါဘဲ လုပ်​ေဆာင်ရန် ဆန္ဒမရှိဘဲ၊​ ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူအား​ နား​လည်​ေအာင် လမ်း​ညွှန်ရန်သာ ရည်ရွယ်ထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​သည် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​အား​ လွယ်ကူ ြမန်ဆန် အသံုး​ဝင်​ေစရန်အတွက် အစွမ်း​ကုန် ြကိုး​စား​ေပး​သွား​ရန်လည်း​ ရည်မှန်း​ထား​ေြကာင်း​ပါ။

answered Jul 12, 2011 by mg (1,840 points)
edited Jul 12, 2011 by mg
Ayar Myanmar Unicode Font
Zawgyi Font
MM3 Font
Ayar Online Editor
Ayar Online Converter
Ayar Online Dictionary
Ayar Myanmar Unicode Group